یو پی اس Modularیو پی اس Modular

یو پی اس Modular

توضیحات

یو پی اس Modular

یو پی اس Modular از موازی کردن ماژول های کم توان ساخته می شود که قابلیت اطمینان بسیار بالا دارد . ضمنا احتمال خرابی در این یو پی اس نزدیک به صفر می باشد .