اینورتر سری DJN-Pاینورتر سری DJN-P

اینورتر سری DJN-P

ویژگی ها :

اینورتر در حالت پارالل
(4 × 3 کیلو وات)

توضیحات

اینورتر سری DJN-P

ویژگی ها :

اینورتر در حالت پارالل
(۴ × ۳ کیلو وات)